Hiệu trưởng
Chuyên môn
Điện thoại
Email
 

Nguyễn Hữu Tân

Cử nhân Sinh học, Thạc sĩ QLGD

0988 924099

nhtan.ty2@bacgiang.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng
Chuyên môn
Điện thoại
Email

Nguyễn Duy Khôi

Cử nhân Vật lí

0986 637691

ndkhoi.ty2@bacgiang.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng
Chuyên môn
Điện thoại
Email

Dương Quang Lâm

Thạc sĩ Toán học

0963 383365

dqlam.ty2@bacgiang.edu.vn