Lễ phát động tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc của trường THPT Tân Yên số 2.